اکسیپیان

 اکسیپیان

* 1- فعالیت دیگر این شرکت تأمین مواد اولیه شیمیایی، مواد حد واسط ، مواد جانبی (اکسی پیان) دارویی می‌باشد.