تأمین مواد موثره دارویی و شیمیایی خاص

 مواد موثره دارویی و شیمیایی خاص

تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی خاص برای پروژهای تحقیقاتی  : 1-  Carvedilol 2-  Lisinopril Dihydrate 3-  Ramipril 4-  Paroxetine HCL 5-  Telmisartan 6-  Losartan Potassium 7-  Citalopram HBr 8-  Zidovudine 9-  Ciprofloxacin HCL 10- Enrofloxacin ...