تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی

 تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی

شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا تأمین کننده تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی 1- انواع دستگاه های مورد نیازدرآزمایشگاه های کنترل کیفیت وتحقیقات موادشیمیایی، دارویی، غذایی وبهداشتی 2- دستگاه اسپکتروفتومتر 3- دستگاه جذب اتمی 4- دستگا...