.

تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی

تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی

شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا تأمین کننده تجهیزات ولوازم جانبی آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی

1- انواع دستگاه های مورد نیازدرآزمایشگاه های کنترل کیفیت وتحقیقات موادشیمیایی، دارویی، غذایی وبهداشتی

2- دستگاه اسپکتروفتومتر

3- دستگاه جذب اتمی

4- دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا

High Performance Liquid Chromatography- HPLC

5- دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی وفرابنفش

6- دستگاه طیف سنج جذب اتمی

Atomic Absorption Spectroscopy

7- كوره گرافیتی

8- دستگاه گازكروماتوگرافی باطیف سنج جرمی (GC/MS)

Gas Chromatography Mass Spectrometry

9- دستگاه گازكروماتوگرافی (GC)

Gas Chromatography

10- دستگاه پلاریمتر

Polarimeter

وغیره

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!